ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมศุกร์ประหยัดพลังงาน

24 พ.ย. 2553

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานประจำอาคาร 1 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมศุกร์ประหยัดพลังงาน โดยจะเริ่มในเดือน สิงหาคม 2553 เพื่อเป็นการร่วมกันลดการใช้พลังงาน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมประหยัดพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์สำหรับการขึ้น-ลงชั้น L – 4
1.2 การประหยัดพลังงานตอนพักเที่ยง (ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟ ตั้ง computer เป็น Standby Mode)
1.3 การประหยัดพลังงานก่อนเลิกงาน (ปิดเครื่องปรับอากาศบางส่วนก่อนเลิกงาน 30 นาที)
1.4 การเดินเยี่ยมชมและให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยคณะผู้ตรวจประเมินด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร
2. กิจกรรม 5 ส.ประหยัดพลังงาน (สัปดาห์ละ 1 ชั้น เฉพาะสำนักงาน โดยเริ่มที่ชั้น L )
2.1 การกำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นภายในสำนักงานของตน
2.2 การจัดหรือเก็บสิ่งของให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
2.3 การปรับค่าอุณหภูมิภายในสำนักงานให้เหมาะสม และการทำเครื่องหมายที่สวิตช์ไฟ