การท่องเที่ยงเชิงศรัทธา

7 ต.ค. 2554

     ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธานก่อตั้งศรีปทุม USR เป็นประธานเปิดงาน “การท่องเที่ยงเชิงศรัทธา” จัดโดยสาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมม.ศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจากดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายในงานยังมีนิทรรศการบูชาพระธาตุสิบสองปีเกิดและการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมคณะศิลปศาสตร์