ASEAN CONTEST 2011 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับอุดมศึกษา

5 ต.ค. 2554

ASEAN CONTEST 2011

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับอุดมศึกษา

 เครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาภาคกลางตอนบน 44 สถาบัน  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลางตอนบน  เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (ASEAN CONTEST 2011) ชิงโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท  ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ด้วยตนเอง ทาง http://aseancontest2011.spu.ac.th  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้เป็นนิสิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ความสามารถทางวิชาการเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ  การจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนได้เข้าใจ ตระหนัก และรับรู้ถึงความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อให้สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนานิสิตนักศึกษา สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต

สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ที่  http://aseancontest2011.spu.ac.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง Facebook :  www.facebook.com/AseanContest2011 หรือสอบถามได้ที่    คุณเจตนิพิฐ  สุวรรณชัย  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1370  อีเมล์  Chetniphit.su@spu.ac.th