รับผ้าไตรพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 ต.ค. 2554

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับผ้าไตรพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เพื่ออัญเชิญมาเป็นผ้าไตรประธานในโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔