ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท.

4 ต.ค. 2554

         ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2554 เพื่อหารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 5 ยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุม 12 เอ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

         โดยมีสถาบันสมาชิก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เข้าร่วมประชุม 39  สถาบัน

         สำหรับแผนการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความเป็นนานาชาติ  และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านจิตอาสาและความรับชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร