ส่งมอบงาน

3 ต.ค. 2554

     อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งมอบงานให้กับดร.กมล ชัยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมคนใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน