ร่วมมือกรมหม่อนไหม

3 ต.ค. 2554

     ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      เพื่อบูรณาการร่วมกันในการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาองค์การ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและครอบครัวของกรมหม่อนไหม ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน