ประชุมฝ่ายวิชาการ สสอท.

30 ก.ย. 2554

         ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2554 เพื่อหารือและกำหนดแนวนโยบายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา