“เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน”

30 ก.ย. 2554

อาจารย์เทพ สินธวานนท์  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  ด้านการบริหารงานของกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ ห้องรับรอง ชั้น 12 a  อาคาร 40 ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน