สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษา ม.ศรีปทุม

29 ก.ย. 2554

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ่ายภาพร่วมกับ ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม พร้อมด้วยคณะกรรมการ รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต, รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร, รศ.ชาญ ถนัดงาม, นาวาอากาศโทวิพล สุขวิสัย และ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. หลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม อย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมออดิโทเรียม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา