ศรีปทุมโพลล์ 3/54 ประเมินผลงานรัฐบาลครบ 1 เดือน

27 ก.ย. 2554

ศรีปทุมโพลล์ 3/54

รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากประชาชนทั่วประเทศ  จำนวน 1,361 ราย ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2554 เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการทำงานครบรอบ 1 เดือน ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  โดยมีประเด็นให้ประเมินถึงผลการทำงานในด้านต่างๆ ที่เป็นผลงานสำคัญ หรืออยู่ในความคาดหวังของประชาชนจำนวน 14 เรื่อง  โดยให้คะแนน น้อยสุด 1 คะแนน และ มากสุด 10 คะแนน   ได้ผลที่น่าสนใจดังนี้

ถกเขมร ผลงานเด่นสุด

ผลงานเด่นสุด 3 ลำดับแรก  คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน  ได้คะแนนเฉลี่ย 6.494 คะแนนจาก 10  รองลงมาคือการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ด้วยคะแนนเฉลี่ย 6.145 และ 6.141 ตามลำดับ

ภาคใต้เหลว  ผลงานแย่สุด

ผลงานรั้งท้าย 3 ลำดับ คือ  การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีคะแนนน้อยที่สุด คือ 5.027  การจัดการกับปัญหาทุจริตคอรัปชั่น  และ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม  ได้คะแนน 5.156  และ 5.354  ตามลำดับ

ยิ่งลักษณ์ สอบผ่าน  แต่คะแนนไม่สวย

นายกรัฐมนตรีได้คะแนนความสามารถในการทำงาน 6.341  ในขณะที่คณะรัฐมนตรีได้คะแนนความสามารถในการทำงานเพียง 6.073

เฉลิม ทำคะแนนเด่นสุด

เฉลิม ยงยุทธ และ วรวัจน์  เป็น 3 รัฐมนตรีที่ทำงานเข้าตาประชาชนมากที่สุด  โดย ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง  รองนายกรัฐมนตรี ได้ร้อยละ 22.6   นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ์  รองนายกรัฐมนตรี ได้ร้อยละ 16.0  และนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รมต.ศึกษาธิการ ได้ร้อยละ 7.5

คมนาคม รุมจองตำแหน่งรั้งท้าย

กิตติศักดิ์  ชัชจ์ ฐานิสร์     เป็น 3 รัฐมนตรีไม่เข้าตา ในสายตาของประชาชน  โดยนายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์  รัฐมนตรีช่วยคมนาคม  ถูกระบุเป็นรัฐมนตรีที่ทำงานเข้าตาประชาชน เพียงร้อยละ 0.1    พลตำรวจโท ชัชจ์  กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยคมนาคม เช่นกัน   ร้อยละ0.3 และนายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ร้อยละ 0.3

ลำดับ ประเด็น ค่าเฉลี่ย
1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน 6.494
2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 6.145
3 การแก้ปัญหาน้ำท่วม 6.141
4 การให้เสรีภาพในการสื่อสารและการใช้สื่อของรัฐอย่างเป็นกลาง 6.091
5 การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 6.023
6 การปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 6.001
7 การป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติ 5.958
8 การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 5.708
9 การปฏิรูปการศึกษา 5.674
10 การแก้ไขปัญหาราคาสินค้า ลดค่าครองชีพประชาชน 5.615
11 การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการจากหลักความรู้ความสามารถ 5.708
12 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 5.354
13 การจัดการกับปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 5.156
14 การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5.027

ลำดับ รัฐมนตรีที่มีผลงานเข้าตามากที่สุด

(เรียงจาก 5 ลำดับแรก)

ลำดับ รัฐมนตรีที่มีผลงานเข้าตาน้อยที่สุด

(เรียงจาก 5 ลำดับสุดท้าย)

ชื่อ ร้อยละ ชื่อ ร้อยละ
1 รตอ. เฉลิม อยู่บำรุง
(รองนายก)
22.6 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

(รมช. คมนาคม)

0.1
2 ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์
(รองนายก และ รมต.มหาดไทย)
16.0 2 พลตำรวจโทชัชจ์ กุลดิลก

(รมช. คมนาคม)

0.3
3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญวงศ์

(รมต.ศึกษาธิการ)

7.5 3 ฐานิสร์ เทียนทอง

(รมช. มหาดไทย)

0.3
4 ชุมพล ศิลปอาชา
(รองนายก และ รมต.ท่องเที่ยว)
4.2 4 สุกุมล  คุณปลื้ม

(รมต. วัฒนธรรม)

0.5
5 ธีระ วงศ์สมุทร

(รมต.เกษตรฯ)

4.1 5 พล.อ.อ.สุกำพล  สุวรรณทัต

(รมต.คมนาคม)

0.6

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,361 ราย จากทั่วประเทศ  เพศชาย ร้อยละ 53.5  เพศหญิง 46.3  อายุเฉลี่ย 38.9  ปี   รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 51.3, 10,000-24,999 บาท ร้อยละ 33.3, 25,000-49,999 บาท ร้อยละ 11.7 และ 50,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 3.7  อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 23.8   เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน 26.9   ธุรกิจ ร้อยละ 12.4  ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.3  และ อื่นๆ ร้อยละ 19.6

รายงานผล วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554