“Operation Management of Small-scale Irrigation Schemes”

23 ก.ย. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการ “Operation Management of Small-scale Irrigation Schemes” หลักสูตรด้านการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของประเทศไทย ซึ่งจัดให้แก่ข้าราชการจาก Department of Agriculture ประเทศภูฏาน โครงการได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ดำเนินการอบรมโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม