ม.ศรีปทุมเจ๋งคว้าสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาซอฟต์แวร์

22 ก.ย. 2554

         ตามนโยบายของรัฐบาลในหัวข้อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นทิศทางหลักการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน (Creative industrial Hub of ASEAN) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนายอลงกรณ์  พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานอนุกรรมการ  ได้ผลักดันให้เกิดการบ่มเพาะความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคการศึกษาสู่งภาคธุรกิจและเอกชน โดยมีการต่อยอดองค์ความรู้ แนะนำกระบวนการต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงได้ดำเนินการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน 15 สาขาอุตสาหกรรม มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับคัดเลือก 7 สถาบัน 10 สาขา ได้แก่ การแพทย์แผนไทย ศิลปะการแสดง การท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การออกแบบ ทัศนศิลป์ งานฝีมือ สถาปัตยกรรม ธุรกิจอาหาร การแพร่ภาพและกระจายและ ซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เข้าชิงในความสามารถและความพร้อมในแขนงเดียวกันเป็นจำนวนมาก และมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ได้เป็น 1 ใน 7 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ให้เข้าร่วมโครงการ โดยสถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Academy) สาขาซอฟต์แวร์ รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสารสนเทศและผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชาญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แม่แรงใหญ่ ได้เปิดใจถึงที่มาพร้อมกับสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนให้กับสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาซอฟต์แวร์นี้

          ”กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญให้สถาบันต่างๆ ร่วมเสนอตัวเป็นสถาบันหลักสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล เราจึงได้ยื่นข้อเสนอสถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยทำโครงการเข้าไปเสนอ ศรีปทุมได้เสนอแนวความคิดด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ  เพื่อเพิ่มศักยภาพระดับนานาชาติ ใน 3 ด้านคือ ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบซอฟต์แวร์แห่งชาติ, ศูนย์ส่งเสริมการใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ และศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์บนเกลาด์และอุปกรณ์พกพา สถาบันฯจะทำการเชื่อมโยงคณะต่างเข้ามาร่วมทำสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลมีเดีย หรือศูนย์ ICT ระดมบุคลากรจากทุกภาคส่วนของเรา โดยเพื่อมาร่วมทำให้โครงการนี้ให้สำเร็จ โดยศูนย์ฯของเราเป็นเจ้าภาพหลัก มีเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดเลือก เพื่อไปดำเนินการกับประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีการพัฒนาในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดเพื่อสนองนโยบายใหญ่ของรัฐบาลได้ โปรเจคที่ทำ ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจ และมีความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์มากขึ้น ต้องดูว่าซอฟต์แวร์อะไรที่เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่  และพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์ได้ ให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพได้ เราไม่ได้ทำเพื่อเกิดประโยชน์ในเชิงการค้า เราต้องเสนอไปว่ามหาวิทยาลัยเรามีความพร้อมอย่างไรบ้าง เมื่อเราพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งเราต้องมีความพร้อมในการบ่มเพาะธุรกิจ ต้องช่วยประชาชนด้วย คือสถาบันฯทำซอฟท์แวร์เสร็จแล้ว ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจก็มีหน้าที่ช่วยบ่มเพาะนักธุรกิจที่จะนำสิ่งเหล่านี้ออกไปใช้ บ่มเพาะจนเขาพัฒนาตัวเองได้ ให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ ในเมื่อเรามีองค์ความรู้แล้ว เราต้องพัฒนาต่อยอดให้ผู้ประกอบการทั้งหลายสามารถนำซอฟต์แวร์นั้นไปใช้ได้ โดยมีเครือข่าย เราเป็นแม่ข่าย ก็ต้องมีลูกข่ายเพื่อให้ ให้ศูนย์บ่มเพาะพัฒนาต่อให้ให้เกิดความสร้างสรรค์จริงๆ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการแบบครบวงจร เราได้ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว เราต้องจัดอบรมให้ความรู้ ใบประกาศที่ออกจากต้องเป็นที่ยอมรับ เราช่วยพัฒนาจนถึงขายได้ เป็น University network กระจายไปทั่วประเทศตรงนี้ก็จะสามารถบ่มเพาะนักธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

          และเพื่อให้สถาบันฯ สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลอย่างสอดคล้องกรอบเวลาที่คาดหวัง สถาบันจึงพิจารณาเตรียมนำเสนอโครงการที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ในการสร้างความตื่นตัว ความร่วมมือ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม Software ในขั้นต้นจำนวน 6 โครงการได้แก่ Creative Software on Mobile, Cloud Computing Test Bed, Software Testing Center, Creative Software Training, CMMi Consulting Center และ National App Store สิ่งที่สถาบันฯทำในครั้งนี้นอกจากเป็นการสนองนโบบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ทำเพื่อส่วนรวมด้วยครับ”

          การได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางด้านซอฟท์แวร์ ของสถาบันวิทยาการสารสนเทศในครั้งนี้ จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งโครงการเพื่อส่วนรวมเหล่านี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และเสมอมา ดังเช่นปณิธานของ Sripatum USR (University Social Responsibility) ที่ว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ให้การศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสถานที่ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

   และเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Academy) สาขาโฆษณา เพิ่มอีก 1 สาขา  ดังนี้ คลิกที่นี่