Chinese Language and Culture School of Kunming

13 ก.ย. 2554

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หารือทางวิชาการร่วมกับ Ms.Cui Silian , Deputy Secretary พร้อมคณะ จาก Chinese Language and Culture School of Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสหารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางภาษาและวัฒนธรรมในอนาคต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน