ม.ศรีปทุม คว้าสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาโฆษณา เพิ่มอีก 1 สาขา

12 ก.ย. 2554

        มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ยอดเยี่ยมต่อเนื่องได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Academy) สาขาโฆษณา   หลังจากก่อนนี้เคยได้รับเลือกให้เป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Academy) สาขาซอฟต์แวร์ มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากที่สุดถึง 2 สาขา

      การคัดเลือกสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Industrial) ภายใต้ “โครงการไทยเข้มแข็ง” เป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน(Creative Industrial Hub of ASEAN) จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจัง โดยต่อยอดจากการสร้างมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรและความชำนาญด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยเพิ่มเติมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากร้อยละ 12 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2555 โดยมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industrial) 15 อุตสาหกรรม เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาโฆษณา” ที่เน้นความสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยดำเนินการในรูปของ CIC Model คือ Creative – Investment – Commercialization ในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต เกิดการลงทุนและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน และเกิดงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาสนับสนุนในด้านการทำวิจัยและทำการตลาด

          อาจารย์ ศรายุธ ยืนยง  หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา และผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์ฯ (CAS)  ม.ศรีปทุม แม่แรงใหญ่ของงานนี้ กล่าวว่า  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาโฆษณา จะดำเนินงานโครงการในการสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านโฆษณาในเชิงพาณิชย์ อบรมบ่มเพาะและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจโฆษณาให้มีทักษะและความรู้ด้านโฆษณาสมัยใหม่  สร้างมาตรฐานธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Certify Body) เผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม สาขาโฆษณา รวมทั้งการบ่มเพาะให้ธุรกิจโฆษณาสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่การจัดตั้งเป็นนิติบุคคล การบริหารการตลาด บริหารการเงิน บริหารบุคคล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโฆษณาอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบ่มเพาะเพื่อเกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ    ทางภาครัฐมุ่งหวังให้เราเป็นสถาบันแกนนำในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาโฆษณา รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาโฆษณาให้สามารถยืนหยัดและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

            ทางสถาบันฯของเราพร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผ่านแผนรณรงค์โฆษณาสำหรับวิสาหกิจชุมชน   ที่ต้องการใช้ศาสตร์โฆษณาเพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจ  ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเติบโตมีรายได้เข้ามาอย่างเต็มประสิทธิภาพ  เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาโฆษณา  ให้บรรลุผลตามพันธะสัญญาที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลทั้งสามด้านคือพัฒนาบุคลากรสายงานโฆษณา  พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจด้านโฆษณา   และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยงานโฆษณา