ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

8 ก.ย. 2554

   ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นกรรมการตัดสินรางวัล Export Logistics Model Award 2011 (ELMA 2011) รวมทั้งดร.ธริณี มณีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและหัวหน้ากลุ่มกลุ่มงาน Supply Chain Research (SCR) สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นกรรมการตัดสินรางวัล Export Logistics Model Award 2011 (ELMA 2011) จัดโดยสำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยมีสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ กระทรวงพาณิชย์