รับพระราชทานของที่ระลึก

7 ก.ย. 2554

 

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกและโล่แสดงความขอบคุณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แก่ผศ.กิตติภูมิ   มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรี ในพิธีเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ ประรำพิธีสวนธรรมพุทธมณฑล