อ.ศรีปทุม นำเสนอแนวทางการศึกษาสภาพปัญหาชุมชน คลองเปรมประชากร แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2 ก.ย. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน คลองเปรมประชากร แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตหลักสี่  โดยได้มีการสัมภาษณ์คนในชุมชน จัดประชุมให้ความรู้แก่ชุมชน ณ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ