รางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์

2 ก.ย. 2554

        ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพกับการจัดการโซ่อุปทาน การวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย” รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ในงาน Nida open House 2011 โดยมีรศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Excellent Thesis Award (2011) from NIDA

Dr. Assadej Vanichchinchai, Director of Ph.D and MS. programs in Logistics and Supply Chain Management of Graduate College of Management of Sripatum University, has received “Excellent Paper Award (2011)” from National Institute for Development Administration (NIDA) on NIDA Open House (2011) from his Ph.D. dissertation: “The Relationship between Quality Management and Supply Chain Management:An Analysis of the Automotive Industry in Thailand”.