เสวนาพัฒนางานเขียนครั้งที่ 1 “เขียนอย่างไรให้ได้รางวัล”

1 ก.ย. 2554

อาจารย์อุไรวรรณ วิพุทธกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ่ายภาพร่วมกับดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ในงานเสวนาพัฒนางานเขียนครั้งที่ 1 “เขียนอย่างไรให้ได้รางวัล” จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับโรงเรียนสารวิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ความสามารถ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นารถ กิติวรรณกร ประธานสโมสร นายกสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอประชุมโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ