“ชนะเลิศผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น”

30 ส.ค. 2554

นางสาวศิวพร เสาวคนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)  ชื่อผลงาน “การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ให้รองรับการทำวิศวกรรมย้อนกลับสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กรอบ WIPO Copyright Treaty” โดยมีรศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)  เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน Nida open House 2011  ณ  ห้องประชุม จีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)