เสวนา สอบตรงร่วมกันผ่านเคลียริงเฮาส์

29 ส.ค. 2554

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับครูแนะแนวจาก 150 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “สอบตรงร่วมกันผ่านเคลียริงเฮาส์ มาเคลียร์กันให้ชัด” เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ให้กับครูแนะแนวได้ซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสอบตรงที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่โดยผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ได้แนะนำแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศได้เข้าใจต่อไป ตามโครงการความร่วมมือ 4 องค์กรทางการศึกษา ได้แก่ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NBC, บริษัทไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเนชั่น ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

         โดยการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมการบรรยาย ซึ่งประกอบด้วย

ที่  ชื่อ/สกุล  ตำแหน่ง 
1 ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล

และกำหนดกฎเกณฑ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อใช้เป็นข้อสอบกลางสำหรับการสอบตรงร่วมกัน
3 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานแอดมิชชั่น ฟอรั่ม หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก (ทปอ.) ให้ดูแลเรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
4 ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 

***ผู้ดำเนินรายการ

ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาเว็บไซต์ www.eduzones.com
5 อ.อุดม  ไพรเกษตร   

***ผู้ดำเนินรายการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (มหาชน)