หารือจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทร่วมกับผู้บริหาร Guizhou University

28 ส.ค. 2554

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และ ดร.รวิภา ลาภศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หารือการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทร่วมกับผู้บริหาร Guizhou University นำโดย Ms. Meng Ailing, Chair of College Affairs Committee & Dean of College of Technology และ Mr. Wang Yinghua, Director of Office of International Relations พร้อมด้วย Ms. Chen Liqiong, Director of Graduate School ณ Guizhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน