“Small Scale Water Resources Development and Management”

27 ส.ค. 2554

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Small Scale Water Resources Development and Management แก่ Local Government Engineering Department จากประเทศบังคลาเทศ 12 คน จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกรมชลประทาน ณ ห้องประชุม Orchid โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ