ม.ศรีปทุมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASAIHL Conference 2011

22 ส.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning – ASAIHL) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASAIHL Conference 2011 ในนามประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยของประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ASAIHL Conference ในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นหนึ่ง ในสมาชิกของ ASAIHL ซึ่งประกอบด้วยสถาบันสมาชิก 190 สถาบัน ใน 20 ประเทศ และจัดให้มีการประชุม ASAIHL Conference ประจำปีขึ้นทุกปี โดยมหาวิทยาลัยต่างๆในแต่ละประเทศสมาชิกเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก เรียกว่า สออ. ประเทศไทย ประกอบด้วยสถาบันสมาชิก 38 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จำนวน 28 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนจำนวน 10 แห่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุมในนามเจ้าภาพ จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASAIHL Conference 2011 ภายใต้หัวข้อ “Role of Higher Learning Institutes in Enhancing Global Competencies” โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้ Vision of ASEAN 2015 and The Role of Higher Learning Institution, International Quality Standards Accreditation through National Qualification Framework to Enhance Global Competency, Internationalization of Higher Education และSocially Responsible Global Citizen

ด้านอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า ASAIHL Conference 2011 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งตรงกับเทศกาลวันลอยกระทง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารและนักวิชาการของมหาวิทยาลัย จากภายในประเทศ 100 คน และจากต่างประเทศ จำนวน 150 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลการประชุมทางวิชาการเหล่านี้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษานานาชาติ และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และสามารถแข่งขันได้ในเวทีการศึกษาระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASAIHL Conference 2011 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1111 ต่อ 1001, 1303 โทรสาร 0 2558 6868 อีเมล์ secretariat@spu.ac.th เว็บไซต์ http://asaihl2011.spu.ac.th/