แถลงข่าวเปิดตัว โครงการ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

19 ส.ค. 2554

สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีเทค, ปตท., บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, ธนาคารอาคารสังเคราะห์ และกลุ่มวังขนาย ร่วมกับ นิตยสาร MBA, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ SRIPATUM USR แถลงข่าวและเสวนาเปิดตัวโครงการ CSR: Campus Campaign เพื่อจัดการประกวดแผนกิจกรรม CSR ให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ได้ร่วมแสดงศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์แผนงาน และเป็นการกระตุ้นปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเป็นเป็นให้มีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องดิออเทเรียม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ  “CSR จากห้องเรียน สู่ CSR เพื่อสังคม” ประกอบด้วย…

ที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1 คุณมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา ประธานกรรมการตัดสิน (ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
2 คุณบัญญฤทธิ์ ณ วังขนาย ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มวังขนาย
3 คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค
4 คุณกุฎาธาร นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
5 คุณจิตตตรา คำดี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอคารสงเคราะห์ (ธอส.)
6 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7 ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับนักศึกษาท่านใดที่สนใจส่งแผนกิจกรรม CSR เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbamagazine.net หรือโทร 081-3466886, 086-086341, 086-3408418, 02-2603855-9