ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

2 มี.ค. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

 

ผู้สนใจส่งใบสมัคร  ได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕   ดาวน์โหลดกำหนดการ

และใบสมัครได้ที่  >>>Click<<<

๑๘ เมษายน ๒๕๕๕  : พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปลงผมนาค ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร ๕ )

 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๕  : พิธีอุปสมบท ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

๒๐ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕   : ผู้อุปสมบทปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นใต้ดิน อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร ๑๐)

โทร.  ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑  ต่อ ๒๑๓๘, ๒๓๒๙