“Small Scale Water Resources Development and Management”

17 ส.ค. 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร แก่ข้าราชการจากบังคลาเทศ ที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร Small Scale Water Resources Development and Management  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการโครงการแหล่งน้ำและชลประทาน ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องประชุม Executive 5 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ