เปิดโลกกิจกรรม ปี 54

17 ส.ค. 2554

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมทำกิจกรรมของชมรม และยังทำให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักความเสียสละ มีจิตอาสา ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์การทำงานนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนอีกด้วย ตามโครงการของ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา

โดยชมรมที่เกิดขึ้น ประจำปีการศึกษา 2554 นี้ มีทั้งหมด 35 ชมรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

  1. ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม
  2. ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
  3. ชมรมด้านวิชาการ
  4. ชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ

ขอเชิญชวน!!!นักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจสมัครเข้าร่วมชมรมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา ตึก 10 ชั้น 5 หรือสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตึก 10 ชั้นใต้ดิน…