โครงการอบรมมัคคุเทศก์สู่มรดกไทยมรดกโลก

15 ส.ค. 2554

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ อบรมมัคคุเทศก์สู่มรดกไทยมรดกโลก เพื่ออบรมและฝึกปฏิบัติภาคสนามให้นักศึกษาของคณะจำนวน 250 คน  โดยได้รับเกียรติจากดร.ยุพวรรณ มังคลาภิวัฒน์ รองคณะบดีศิลปศาสตร์ อ.จิราภรณ์ อัมพรพรรดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณาจารย์ร่วมเดินทาง โดยมีอ.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อ.ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นที่ปรึกษาโครงการ  ณ เส้นทางจ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.สุโขทัย และจ.พิษณุโลก