Study Visit Program on “Gender Empowerment”

15 ส.ค. 2554

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “Study Visit Program on “Gender Empowerment” เป็นโครงการที่เน้นการให้การสนับสนุนและส่งเสริมสถานภาพของสตรีด้านการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งการเป็นผู้นำชุมชนและการเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งประเทศไทยสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการจากประเทศบังคลาเทศได้ ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน