การใช้ฐานข้อมูลวิจัย

11 ส.ค. 2554

    สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมแก่คณาจารย์ หัวข้อ “การใช้ข้อมูลระบบฐานข้อมูลนักวิจัย” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 – 1103 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน