“Curriculum Innovation and Part-time Learning”

5 ส.ค. 2554

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ Curriculum Innovation and Part-time Learning แก่คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจากทั่วประเทศศรีลังกา ภายใต้โครงการเงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จำนวน 15 คน และเป็น 1 ใน 4 โครงการที่ศูนย์ฯ ชนะการประมูลในระดับนานาชาติ (ผู้ร่วมการประมูลประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี และออสเตรเลีย) ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องประชุมบงกช มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน