มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมมือกับ State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

4 ส.ค. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Dr. Nur Syam, MSi อธิการบดีของ IAIN สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และหารือความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดทำวารสารวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมบาฮาซา ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน