มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมมือกับ Com.Biz College เปิดหลักสูตรบัณทิตศึกษา

4 ส.ค. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และ ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และรักษาการหัวหน้าภาคธุรกิจการบิน ให้การต้อนรับ Mr. Sisomphet Sisouksanbandid พร้อมคณะจาก Com.Biz College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหารือการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจให้แก่ Com.Biz College ตลอดจนการจัดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร40ปีม.ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน