การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554

14 ธ.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการ เปิดเผยว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2554 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 6   โดยการจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันจากทั่วประเทศ  อีกทั้งยังเปิดให้เป็นเวทีในการเสนอผลงานวิจัยประจำปีในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  อันทำให้เกิดความก้าวหน้าในศาสตร์ทางด้านนี้ต่อไปยิ่งๆ ขึ้น

ในการนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม รองอธิการบดี ในฐานะประธาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554 กล่าวทิ้งท้ายเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานได้ที่ >>>Click<<< โดยสามารถดูรายละเอียดที่ >>>Click<<< หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 02 561 2222 ต่อ 1155, 1331, 1252  โทรสาร 02 561 2222 ต่อ 2187 e-mail address : research@spu.ac.th