“นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

3 ส.ค. 2554

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Renaissance of Thai Knowledge Cartoons ในการประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดย The International Association for Media and Communication Research (IAMCR) ซึ่งเป็นองค์กรทางนิเทศศาสตร์นานาชาติระดับโลก  ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี