“ สนับสนุน..เฝ้าระวังสื่อ”

3 ส.ค. 2554

อ.ศรายุธ  ยืนยง  หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา และผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์และบริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม    เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการรับมอบโล่ห์และประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุน “โครงการ…เฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา   ครั้งที่ ๓”  (สายลับ…ตรวจจับโฆษณา  3 ) และหน่วยงานผู้สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค จากนายจาตุรงค์   ปัญญาดิลก  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ในงานประกาศและมอบรางวัล สคบ. อะวอร์ด ครั้งที่ 10  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ณ  เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮาส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 8