ความร่วมมือประชาคมอาเซียน ช่วยพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

2 ส.ค. 2554

ความร่วมมือประชาคมอาเซียน

ช่วยพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

จากเวทีการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 The International  Conference on International Cooperative and  Work-Integrated Education : Expanding Sustainable Networking (ICCW 2011) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยความร่วมมือของสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC) และสมาคมสหกิจศึกษาโลก NCCE/WACE) และร่วมจัดงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม และสถานประกอบการคือ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Professor Edilberto C. de Jesus, President Asian Institute of Management, The Philippines ได้ปาฐกถา หัวข้อ Human Resource Development for ASEAN Economic Community (AEC) หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  “เป็นเวลา 10 ปีแล้วตั้งแต่การจัดการสหกิจศึกษาได้เริ่มก่อตั้งขึ้น ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้ตะหนักว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขยายตัวของการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ ในประเทศฟิลิปปินส์ สหกิจศึกษายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ก่อนหน้านี้เคยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง FEU ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งความรู้ทางด้านสุขภาพในกรุงมะนิลากับนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นโครงการการฝึกงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา กายภาพบำบัด โดยเน้นให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ จากประสบการณ์ที่วิทยากรได้รับจากโครงการลักษณะนี้ สร้างความสนใจเป็นอย่างมากต่อสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยเฉพาะ สถานบันในประเทศอินโดนีเซีย สหกิจศึกษาเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยทำให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถและเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการสหกิจศึกษานั้นมักจะมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะถ้าต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม การประชุมในระดับอาเซียนที่ผ่านมา 2 ครั้ง คือเมื่อปี 2003 และล่าสุดในปี 2005 ที่บาหลี ซึ่งเป็นการประชุมความร่วมมือทางด้านการปกครองประเทศ เศรษฐกิจและสังคม มีส่วนช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และภายในปี 2015 ประชาคมอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือระดับโลก โดยมีเป้าหมายหลักในการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแหล่งเงินทุน แรงงาน และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ โดยจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน เป้าหมายนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเช่นกัน ซึ่งสถาบันการศึกษาจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาและผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ”

“การรวมตัวขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) มีวัตถุประสงค์ที่เน้นในด้านพัฒนาการศึกษา ขณะที่การรวมตัวของประชาคมอาเซียนก็เน้นทางด้านความร่วมมือทางการศึกษาเช่นกัน วิธีที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาคือการผสมผสานการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการเข้ากับการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การพยาบาล กายภาพบำบัด และการโรงแรม เป็นต้น ซึ่งได้ถูกริเริ่มและนำไปปฏิบัติแล้วในประเทศฟิลิปปินส์ การที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการนั้นจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการทำงานและความรู้จาการเรียนไปพร้อมๆ กัน และการส่งเสริมการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติในหมู่สถาบันการศึกษานั้นไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการปกครองเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย”  Professor Edilberto C. de Jesus กล่าวเสริม