สหกิจศึกษาขยายตัวสู่การจ้างงานระดับนานาชาติ

2 ส.ค. 2554

                                        สหกิจศึกษาขยายตัวสู่การจ้างงานระดับนานาชาติ

              จากเวทีการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 The International  Conference on International Cooperative and  Work-Integrated Education : Expanding Sustainable Networking (ICCW 2011) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยความร่วมมือของสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC) และสมาคมสหกิจศึกษาโลก NCCE/WACE) และร่วมจัดงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม และสถานประกอบการคือ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้กล่าวใจความตอนหนึ่งในการปาฐกกถา หัวข้อ Impact of Cooperative & Work-Integrated Education on Human Resource Development หรือผลกระทบของสหกิจศึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า “สหกิจศึกษาถูกกำหนดให้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับอาชีวศึกษาและในการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแทรกสหกิจเข้าไปในหลักสูตรโดยการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การทำงานในชีวิตจริงนั้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าสู่ระบบการทำงานของนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา  จากประสบการณ์ดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้รับความรู้ทักษะและความสามารถในสาขาที่ตนเลือกซึ่งจะตอบสนองโดยตรงกับตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษามีจำนวนมากขึ้น, การปฏิบัติงานของนักศึกษาก็ยังถูกจำกัดขอบเขตให้อยู่ในเฉพาะท้องถิ่น จากการที่ต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้นของโลกยุคนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น แรงงานความรู้จะได้รับโอกาสมากขึ้นในการทำงานในต่างประเทศ และโอกาสเหล่านี้จะทำให้พวกเขาต้องพัฒนาความสามารถเพื่อที่จะแข่งขันและสารมารถตอบสนองการขยายตัวของตลาดแรงงานความรู้ในระดับโลกได้   การจ้างงานในต่างประเทศจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น”

“ดังนั้นผมขอเสนอให้สหกิจศึกษานานาชาตินี้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ จากความสัมพันธ์และการร่วมมือกันระหว่างสถาบัน การศึกษาและสถานประกอบการทั่วโลก การจ้างงานที่เคยถูกจำกัดอยู่ภายในประเทศ จะขยายตัวข้ามพรมแดนไปสู่การจ้างงานในระดับนานาชาติ ดังนั้นเพื่อที่จะให้กลไกนี้เกิดการพัฒนา ความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกทางด้านสหกิจศึกษาจะต้องมีการริเริ่ม ส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการเข้าร่วมสหกิจศึกษานานาชาติ นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อม โดยมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารขณะปฏิบัติงานในต่างประเทศ นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่นเดียวกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบต่างๆ อย่างเช่นแนวทางและวิธีการสำหรับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการที่จะได้รับโอกาสสูงขึ้นของการจ้างงานระดับนานชาติ” ศ.ดร.วิจิตร กล่าวเพิ่มเติม