โครงการ ลด เหลื่อม ล้ำ ชุมชน

1 ส.ค. 2554

รศ.ดร.รณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR และในฐานะหัวหน้าคณะนักวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและเลี้ยงสังสรรค์ แก่ผู้นำและตัวแทนชุมชนเขตจตุจักและเขตดอนเมือง ในโครงการ “วิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร” เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนต่อไป ตามโครงการร่วมของ กรุงเทพมหานคร, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 25 แห่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

                สำหรับโครงการดักล่าว มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะนักวิจัย ในครั้งนี้ จะมีการลงพื้นที่เพื่อทำการวิจัยในการลดการเหลื่อมล้ำภายในชุมชน ทั้งหมด 4 ชุมชน ได้แก่

ลำดับ ชุมชน เขต ลงพื้นที่
1 วัดดอนเมือง (ด้านเหนือ) ดอนเมือง วันที่ 6-7 สิงหาคม 2554
2 โรงช้อน 45 จตุจักร วันที่ 13-14 สิงหาคม 2554
3 พหลโยธิน ตุจักร วันที่ 20-21 สิงหาคม 2554
4 วังไพรเวช             ดอนเมือง  วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554