เปิดการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011

21 ก.ค. 2554

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในฐานะประธานจัดการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ เนื่องในพิธีเปิดการจัดการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 : The International Conference on International Cooperative and Work-Integrated Education : Expanding Sustainable Networking (ICCW 2011) การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 12 ประเทศ กว่า 200 คนจากทั่วโลก งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และสมาคมสหกิจศึกษาโลก