มอบรางวัลบุคคลดีเด่น วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์

14 ก.ค. 2554

นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554 ให้แก่บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

สำหรับรายนามผู้เข้ารับรางวัล วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554 มีดังนี้

1.  รางวัล ดร.สุข พุคยาภรณ์

1.1  บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น

                          1.1.1  ประเภทอาจารย์ประจำที่ไม่มีพันธกิจการสอน ได้แก่

                          ผศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

                          1.1.2  ประเภทอาจารย์ประจำที่ไม่มีพันธกิจการสอน  เจ้าหน้าที่  หรือพนักงาน  ได้แก่

                          รศ.การญจนา  มณีแสง  

                          ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการหัวหน้าสำนักงานวิจัยและแผน  วิทยาเขตชลบุรี

                          1.1.3  ประเภทศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น  ได้แก่

                                        1)  นางวรินทร์ภรณ์  แก้วนพรัตน์                      ศิษย์เก่าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

                                        2)  นายอนันต์  ปักษี                                              ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

                                        3)  ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง                             ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

                                        4)  พล.ต.ต.สัญชัย  ไชยอำพร                             ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

                                        5)  นายไพโรจน์  กิ่งแก้ว                                      ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1.2 นักวิจัยดีเด่น

ผศ.สุภาวดี  โพธิยะราช  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์

1.3 วิทยานิพนธ์ดีเด่น

1)            นางสาวสายฝน  กล้าเดินดง  ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์

2)            นางสาวชุติมา  อุตมะมุณีย์  Certified Instructor/User Trainer

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.4 นักศึกษากิจกรรมดีเด่นของคณะ

                                 1.  นายปกรณ์  ทั่งจันทร์แดง                          คณะบริหารธุรกิจ

                                 2.  นายฉัตรชัย  ยัญศรี                                      คณะศิลปศาสตร์

                                 3.  นางสาวชนาภา  ชนะพล                          คณะนิติศาสตร์

                                 4.  นางสาวณิภัทธ์ศา  จงศิริโรจน์กุล            คณะบัญชี

                                 5.  นางสาววิไลวรรณ  พรมเสนา                  คณะเศรษฐศาสตร์

                             6.  นายจตุรณ  นาคะ                                        คณะวิศวกรรมศาสตร์

                             7.  นายธวัชชัย  มุขมณี                                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                             8.  นายภาณุวัชร  น้อยนาค                             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             9. นายปณิธาน  ทับแสง                                   คณะนิเทศศาสตร์

                           10.  นายฐตพล  โพศรี                                        คณะดิจิทัลมีเดีย

                        11.  นายบพิตร  ตันตยานุสรณ์                        วิทยาลัยนานาชาติ

2. รางวัลการประกวดบทประพันธ์ สดุดี ดร.สุข พุคยาภรณ์

รางวัลที่ 1  นายเทพอรุณ  ภาคสุทธิผล          นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

รางวัลที่ 2  นายยุทธศักดิ์  แสงส่อง                นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

รางวัลที่ 3  นายเศรษฐกิจ  ทบบิด                    นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3. ทุนการศึกษาของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์)

1.  นางสาวปรียาพร  อ่อนสา                           คณะนิติศาสตร์

                2.  นางสาวนิตยา  ครูเรืองปัญญา                    คณะนิติศาสตร์

3.  นางสาวจีรานุช  ไทยชนะบรรณนิติ         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

                4.  นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์เจริญ                      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

                5.  นางสาวจิณณ์นภัส  ศรีวิรัตชัย                   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

                6.  นายธีระวัฒน์  ชิวชื่น                                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

                7.  นายอดิศร  ยงสิทธิวัฒน์                              คณะวิศวกรรมศาสตร์

                8.  นายขวัญชัย  สุขจิตรพิมาย                          คณะวิศวกรรมศาสตร์

                9.  นายพูนพล  ใสยิ่ง                                         คณะวิศวกรรมศาสตร์

10.  นางสาวปภาวรินท์  บัวยิ้ม                        คณะเศรษฐศาสตร์                             

11.  นางสาวสุภาพร  ทองมี                             คณะเศรษฐศาสตร์

12.  นายเจษฎา  ขาวสะอาด                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.  นายจรุงเกียรติ  เง่าภรตวรรษ                   คณะบริหารธุรกิจ

14.  นางสาวณัฐณิชา  แทนบุญ                       คณะบริหารธุรกิจ                                                               

15.  นางสาวพิชญ์ชาวี  หมายชัย                    คณะบริหารธุรกิจ

16.  นางสาวแคทรียา  พิชิตอนันต์สกุล         คณะบริหารธุรกิจ

17.  นางสาวสุพรรณษา  กิจจะ                        คณะนิเทศศาสตร์                               

18.  นางสาวศิริลักษณ์  เพ็ชร์เย็น                    คณะนิเทศศาสตร์                               

19.  นายสิริพงษ์  สุวรรณประภักดิ์                 คณะนิเทศศาสตร์                               

20.  นายธวัชชัย  สอิ้ง                                        คณะดิจิทัลมีเดีย                  

21. นางสาวนวรัตน์  เปี่ยมกระแสธรรม        คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตชลบุรี

22. นางสาวรักษณาลี  คำนาน                         คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตชลบุรี

23. นายสุรนาฎ  แจ่มอ้น                                   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตชลบุรี

24.นางสาวสุพิชฌาย์  พงษ์หัสบรรณ์             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตชลบุรี

25. นางสาวภัทราภรณ์  แดงสกุล                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตชลบุรี

26. นางสาวชลลดา  ปีศิริ                                  คณะบัญชี  วิทยาเขตชลบุรี

27. นางสาวทัศนี  อภัยรุณ                                คณะศิลปศาสตร์  วิทยาเขตชลบุรี

28.นางสาวสุพรรษา  เพียวสูงเนิน                  คณะนิติศาสตร์  วิทยาเขตชลบุรี