บริการ

ห้องตัดต่อด้านเสียง

ห้องบันทึกเสียงของศูนย์มีเดียเป็นสตูดิโอเก็บเสียง (Studio Acoustic) ที่ได้มาตรฐาน มีผนังเก็บเสียงที่ผลิตจากใยหิน (Rock Wool) บุโดยรอบเพื่อดูดซับเสียง ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก มีอุปกรณ์การบันทึกเสียงที่ทันสมัย ประกอบด้วย เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) ขนาด 24 Channel พร้อมด้วยชุดคอมพิวเตอร์ ตัดต่อเสียง Protools รุ่น Digi 002 สามารถบันทึกเสียงได้ทั้งระบบ Analog และ Digital

ห้องบันทึกเสียงของศูนย์มีเดียเป็นต้นแบบของห้องปฏิบัติการทางด้าน Digital Audio สามารถผลิตชิ้นงานเสียงได้ทุกประเภท ตัวอย่างเช่น บันทึกเสียงและผสมเสียง Spot วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผสมเสียงรายการสารคดี การพากย์เสียงบรรยายสำหรับรายการประเภทต่างๆ ฯลฯ

ห้องบันทึกเสียงยังมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะนำวงดนตรีขนาดเล็กเข้าไปบรรเลง เพื่อบันทึกเสียงสด อีกทั้งยังมีกลองไฟฟ้า (Electronic drums) ที่ช่วยสร้างเสียงเคาะจังหวะ และ Melody เพื่อการจัดทำ Demo งานเพลงและงานดนตรีประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและตัดต่อเสียง (Audio Broadcasting) มีจำนวน 3 ห้อง ภายในห้องซึ่งบุผนังเก็บเสียงเช่นเดียวกับห้องบันทึกเสียง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ เครื่องผสมเสียง สำหรับงานออกอากาศวิทยุกระจายเสียง (Audio Broadcasting Mixer) พร้อมด้วย CD Player, Cassette Tape Player /Recorder และ Minidisc Player / Recorder อย่างครบครัน
นอกจากนี้ ภายในห้องยังมีชุดคอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียง Protools รุ่น M-Box เพื่อใช้ในการบันทึกเสียง และตัดต่อเสียง โดยช่วยให้สามารถผลิต Spot วิทยุกระจายเสียง และผสมเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

ห้องออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและตัดต่อเสียง (Audio Broadcasting) มีจำนวน 3 ห้อง ภายในห้องซึ่งบุผนังเก็บเสียงเช่นเดียวกับห้องบันทึกเสียง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ เครื่องผสมเสียง สำหรับงานออกอากาศวิทยุกระจายเสียง (Audio Broadcasting Mixer) พร้อมด้วย CD Player, Cassette Tape Player /Recorder และ Minidisc Player / Recorder อย่างครบครัน
นอกจากนี้ ภายในห้องยังมีชุดคอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียง Protools รุ่น M-Box เพื่อใช้ในการบันทึกเสียง และตัดต่อเสียง โดยช่วยให้สามารถผลิต Spot วิทยุกระจายเสียง และผสมเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย