บริการ

ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์มีเดีย (Media Center) เป็นหน่วยงานให้บริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จึงมีการจัดสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอย่างครบครันทั้งด้านภาพและเสียง ได้แก่
- ห้องปฏิบัติการในการถ่ายทำรายการวิทยุโทรทัศน์ ห้องควบคุม และอุปกรณ์ถ่ายทำนอกสถานที่
- ห้องปฏิบัติการ Apple Mac Pro Lab
- ห้องปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ (SPU Channel)
- ห้องบันทึกเสียง
- ห้องจัดรายการวิทยุ (SPU Radio)