ถาม-ตอบ

ขั้นตอนการขอใช้บริการภายในห้อง Mac Pro Lab ของศูนย์มีเดีย
1.จัดทำบันทึกหรือส่ง e-mail เพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการศูนย์มีเดียผ่านเลขานุการ 2.จุดประสงค์ของการใช้ห้อง วัน เวลา รวมถึงโปรแกรมที่ต้องการใช้ 3.เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้งานห้อง Mac Pro Lab ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดรวมถึงการใช้งานด้วยความระมัดระวัง 4.เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องโดยด่วน
ขั้นตอนการขอใช้บริการงานตัดต่อวีดิทัศน์ของศูนย์มีเดียต้องทำอย่างไร
ขั้นตอนการขอใช้บริการงานตัดต่อวีดิทัศน์ของศูนย์มีเดีย 1.ติดต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ฝ่ายงานผลิตและแจ้งความประสงค์ถึงกำหนดขอบเขตของงาน รวมถึงการกำหนดข้อตกลงทั้งทางด้านเนื้อหาและงบประมาณ 2.ติดต่อเลขานุการเพื่อยื่นแบบฟอร์มการขอใช้บริการ (Job Order Video Production) 3.จัดเตรียมงบประมาณ 4.เมื่องานเสร็จให้ตรวจสอบความถูกต้องของงาน 5.กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบส่งมอบงานพร้อมกับตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจและรับงาน
ส่วนงานบริการตัดต่อวิดีทัศน์ของศูนย์มีเดียให้บริการด้านใดบ้าง
ส่วนงานบริการตัดต่อวิดีทัศน์ของศูนย์มีเดียให้บริการตัดต่อวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ (Video Presentation) ภาพยนตร์โฆษณา (Spot) รวมถึงการตัดต่อวิดีทัศน์สรุปกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ
ทำไมต้องถอด-เปลี่ยนรองเท้าก่อนขึ้นอาคาร
เพราะรองเท้าแต่ละคนมีฝุ่นเลอะติดอยู่จะทำให้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีกลไก จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้