ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 9)
61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.
: 0-2579-1111 ต่อ 2308
แฟกซ์
: 0-2579-1111 ต่อ 2310
อีเมล์
: feedback.mc@spu.ac.th