ผลงานรางวัล

ว.โลจิสติกส์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 1-2

#Congratulations #DekLogistics กวาด 3 รางวัล ประเภทสังคมศาสตร์ฯการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับมหาวิทยาลัย_____________________ รางวัลชนะเลิศ นางสาวปิยะภรณ์ บัณฑิตย์อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภานุมาส

เพิ่มเติม »
AwardDrSuk

รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์ในโอกาสได้รับ “รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์”ประเภทอาจารย์ประจำที่มีการสอน ประจำปี พ.ศ. 2566  

เพิ่มเติม »

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหทัยรัตน์  ทันแขก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน รุ่นที่ 1/2566 ของกรมขนส่งทางบก

เพิ่มเติม »

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน และ ดร.ฉัตรชัย ราคา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) ของกรมการขนส่งทางบก

เพิ่มเติม »

รางวัลชมเชย สหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณธร เตชะสิทธิผล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า #รางวัลชมเชย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เพิ่มเติม »
AwardDrSuk

รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์ในโอกาสได้รับ “รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์”ประเภทอาจารย์ประจำที่มีการสอน ประจำปี พ.ศ. 2566  

เพิ่มเติม »

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหทัยรัตน์  ทันแขก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน รุ่นที่ 1/2566 ของกรมขนส่งทางบก

เพิ่มเติม »

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน และ ดร.ฉัตรชัย ราคา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) ของกรมการขนส่งทางบก

เพิ่มเติม »

รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจาย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในโอกาสได้รับการแสดงความยินดีในวันประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่

เพิ่มเติม »

ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ตรวจประเมิน พ.ศ. 2565

#ตอกย้ำคณาจารย์คุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ โลจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจประเมิน พ.ศ. 2565 กรมการขนส่งทางบก #โลจิสติกส์ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #Logistics

เพิ่มเติม »

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่สอบ

ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์ ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม จำนวน 11 ท่าน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สังกัด สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา

เพิ่มเติม »

ว.โลจิสติกส์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 1-2

#Congratulations #DekLogistics กวาด 3 รางวัล ประเภทสังคมศาสตร์ฯการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับมหาวิทยาลัย_____________________ รางวัลชนะเลิศ นางสาวปิยะภรณ์ บัณฑิตย์อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภานุมาส

เพิ่มเติม »

รางวัลชมเชย สหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณธร เตชะสิทธิผล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า #รางวัลชมเชย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เพิ่มเติม »

รางวัลชมเชย บอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษาฯ

นางสาวมณีรัตน์ ทองสมุทร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU คว้ารางวัลชมเชย ในการแข่งขันบอร์ดเกมระดับอุดมศึกษา เครือข่ายโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3  “BRASS BIRMINGHAM”

เพิ่มเติม »

กวาด 3 รางวัล สหกิจศึกษา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม คว้า 3 รางวัล การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ รางวัลที่ 1 นางสาวปภัสรา

เพิ่มเติม »

รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ มาเจริญ นักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ และอาจารย์อุทุมพร อยู่สุข

เพิ่มเติม »

รางวัลบทความระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “รางวัลบทความระดับดีเยี่ยม” ในหัวข้อ Production and Operation Management ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd Conference on Logistics

เพิ่มเติม »

สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 135,300 30,30037,100
ปีการศึกษาที่ 243,00037,100
ปีการศึกษาที่ 337,40042,200
ปีการศึกษาที่ 437,20023,700
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)293,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,300 30,500293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส. วันอาทิตย์)2 + Human*35,600 30,600183,100

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 1 35,300 30,300 37,100
ปีการศึกษาที่ 2 43,000 37,100
ปีการศึกษาที่ 3 37,400 42,200
ปีการศึกษาที่ 4 37,200 23,700
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 2 + Human*
    ค่าเทอม (4ปี) 293,000

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์ 60 หน่วย 630,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์

สาขา การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปีการศึกษาที่ 1 35,600 30,600 34,900 19,800
ปีการศึกษาที่ 2 35,900 37,100 19,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 183,100