"สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน"

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์และการเค้าเสรีในปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงการแข่งขันระหว่างองค์กรต่อองค์กรแบบดั้งเดิมเท่านั้น หากแต่เป็นการแข่งขันระหว่างซัพพลายเชนกับซัพพลายเชนที่ไม่เพียงแต่องค์กรเองจะต้องเข้มแข็งเท่านั้น แต่ลูกค้าและซัพพลายเออร์ทั้งหมดในซัพพลายเชนขององค์กรจะต้องเข้มแข็งด้วยจึงจะสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงสุดให้กับซัพพลายเชนของตนได้

จุดเด่นของสาขา

“สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”

หลักสูตรเน้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำ (Leader) ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการให้เป็นนักคิด (Thinker) นักปฏิบัติ (Practitioner) นักแก้ปัญหา (Problem Solver) และนักนำเสนอ (Presenter) หรือ “คิดเป็น ทำเป็น พรีเซนต์ได้” ที่มีผลงานที่จับต้องได้จริง มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ

ค่าเทอมสาขา

ค่าเทอมที่ 1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  •  
Popular

โครงสร้างหลักสูตร​

ความก้าวหน้าในอาชีพ

หลักสูตรเน้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำ (Leader) ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการให้เป็นนักคิด (Thinker) นักปฏิบัติ (Practitioner) นักแก้ปัญหา (Problem Solver) และนักนำเสนอ (Presenter) หรือ “คิดเป็น ทำเป็น พรีเซนต์ได้” ที่มีผลงานที่จับต้องได้จริง มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ โดย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ในการสอนและวิจัยในสาขาวิชานี้โดยมีการเปิดสอนครบทั้งระดับปริญญาเอก-โท-ตรี เน้นการประยุกต์ทฤษฏีสมัยใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงผ่านสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ เช่น Business Game, e-Learning เกมจำลองสถานการณ์ในโซ่อุปทาน กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน ฯลฯ มี Guest Speakers เป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทชั้นนำบรรยายเสริมพิเศษจากประสบการณ์จริงทุกวิชา การวัดผลการศึกษาเน้นการแสดงความสามารถทางวิชาการและปฏิบัติการด้วยผลงานที่จับต้องได้จริงและเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพ เช่น เขียนบทความเชิงปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นและส่งตีพิมพ์ในนิตยสารชั้นนำต่าง ๆ ข้อสอบเน้นความเข้าใจและการประยุกต์ใช้งานจริงมากกว่าการท่องจำโดย Open Book ทุกวิชา เสริมเพิ่มประสบการณ์โดยศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำบริหารหลักสูตรและอำนวยการสอนโดยคณะนักวิชาการและนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับแนวหน้าของประเทศ

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  • (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
  • (อักษรย่อ) : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

ระยะเวลาการศึกษา

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างจริงจังเพียง 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
2. หากได้รับทุน หรือได้รับการสนับสนุนจากบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

CAREER PATH

โอกาสทางวิชาชีพ

        บุคลากรในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์บริการ รวมถึงภาครัฐ เช่น ฝ่ายขนส่งและกระจายสินค้า ฝ่ายคลังสินค้าและจัดการสินค้าคงคลัง ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา ฝ่ายพัฒนาซัพพลายเออร์ ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการลูกค้า ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ฝ่ายผลิตและบริการ ฝ่ายขายและการตลาด รวมถึงที่ปรึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ฯลฯ ซึ่งกำลังเป็นที่ขาดแคลนและยังมีความต้องการบุคลากรในสาขาเหล่านี้เพิ่มเติม อีกจำนวนหลายหมื่นอัตราต่อปี

       บุคลากรในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์บริการ รวมถึงภาครัฐ เช่น ฝ่ายขนส่งและกระจายสินค้า ฝ่ายคลังสินค้าและจัดการสินค้าคงคลัง ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา ฝ่ายพัฒนาซัพพลายเออร์ ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการลูกค้า ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ฝ่ายผลิตและบริการ ฝ่ายขายและการตลาด รวมถึงที่ปรึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ฯลฯ ซึ่งกำลังเป็นที่ขาดแคลนและยังมีความต้องการบุคลากรในสาขาเหล่านี้เพิ่มเติม อีกจำนวนหลายหมื่นอัตราต่อปี

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
คณบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.ฉัตรชัย ราคา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ดร.สรพล บูรณกูล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์

สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 135,300 30,30037,100
ปีการศึกษาที่ 243,00037,100
ปีการศึกษาที่ 337,40042,200
ปีการศึกษาที่ 437,20023,700
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)293,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,300 30,500293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส. วันอาทิตย์)2 + Human*35,600 30,600183,100

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 1 35,300 30,300 37,100
ปีการศึกษาที่ 2 43,000 37,100
ปีการศึกษาที่ 3 37,400 42,200
ปีการศึกษาที่ 4 37,200 23,700
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 2 + Human*
    ค่าเทอม (4ปี) 293,000

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์ 60 หน่วย 630,000

สาขา การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปีการศึกษาที่ 1 35,600 30,600 34,900 19,800
ปีการศึกษาที่ 2 35,900 37,100 19,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 183,100