"สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน"

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เทียบโอน ปวส. (วันอาทิตย์)

ใครๆ ก็พูดภาษาอังกฤษได้ SPU จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกงานที่เหนือกว่า กับ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่เน้นฝึกฝนทักษะ2 ด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งการสื่อสารและเจรจาด้านธุรกิจ เพื่อใช้ภาษาในการทำงานธุรกิจประเภทต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของสาขา

“สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”

นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การติดต่อทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเรียนกับมืออาชีพในวงการ มีทัศนศึกษาดูงานและปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำก่อนสำเร็จการศึกษา

ค่าเทอมสาขา

ค่าเทอมที่ 1

เทียบโอน ปวส. (วันอาทิตย์)
40900
35,900 ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอม 2 / 33,800
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

เทียบโอน ปวส. (วันอาทิตย์)
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ 
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

โครงสร้างหลักสูตร​

เส้นทางการศึกษา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ด้านโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ สาขาวิชาได้ทำการแบ่งกลุ่มวิชาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ได้แก่

นอกจากนี้ทางสาขาได้มีความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  • (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
  • (อักษรย่อ) : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 2 ปี ภาควันอาทิตย์

CAREER PATH

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

– นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
– นักวางแผนและควบคุมการขนส่ง
– นักวางแผนและควบคุมการกระจายสินค้า
– นักวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ
– ผู้ให้บริการด้าน Freight Forwarder
– ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
– ผู้บริหารขนส่ง
– ผู้บริหารคลังสินค้า
– ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทะเล และอากาศ

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ
อาจารย์ประจำ
ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

ไม่ว่าจะจัดซื้อ จัดเก็บ ควบคุม บรรจุ ขนส่ง กระจายสินค้าและบริการ เรียน Logistics ยุคดิจิทัล พร้อมทำงานกับบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำกว่า 200 บริษัทมุ่งเน้น โลจิสติกส์ นำเข้า – ส่งออก

สาขา การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปีการศึกษาที่ 1 35,600 30,600 34,900 19,800
ปีการศึกษาที่ 2 35,900 37,100 19,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 183,100

สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 135,300 30,30037,100
ปีการศึกษาที่ 243,00037,100
ปีการศึกษาที่ 337,40042,200
ปีการศึกษาที่ 437,20023,700
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)293,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,300 30,500293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส. วันอาทิตย์)2 + Human*35,600 30,600183,100

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 1 35,300 30,300 37,100
ปีการศึกษาที่ 2 43,000 37,100
ปีการศึกษาที่ 3 37,400 42,200
ปีการศึกษาที่ 4 37,200 23,700
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 2 + Human*
    ค่าเทอม (4ปี) 293,000

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์ 60 หน่วย 630,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์